Najlepsze ceny. Najlepsze oferty.

Polityka Prywatności

I. O polityce prywatności

LBOOKING Smart Concept Hotels przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

• dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

• przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

• RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

• Administrator / LBOOKING Smart Concept Hotels  – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o. o. z siedzibą ul. Siewna 25, 31-231, Kraków wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000784394, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd: SĄD REJONOWY DLA M.KRAKOWA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 9452227304, REGON: 383230358.

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych jest LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail hello@lbooking,online lub pisemnie pod adresem ul. Siewna 25, 31-231 Kraków.

Osoby odwiedzające serwis – polityka cookies

Odwiedzając nasz serwis pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz. Podanie danych osobowych jest wobec powyższego dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla osoby odwiedzającej serwis.

Nasz serwis korzysta z technologii cookies. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych.

Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z cookies należą:

• zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania serwisu;

• dostosowanie serwisu do indywidualnych ustawień osoby korzystającej z serwisu oraz zapamiętanie wprowadzanych przez tę osobę danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania cookies w urządzeniu Użytkownika czy też zapamiętywanie hasła (podtrzymanie zalogowanego Użytkownika);

• prowadzenie analiz statystycznych dotyczących osób odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,

• reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.

Dane są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystają Państwo łącząc się z naszym serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Użytkownicy zarejestrowani

Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

1. świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, w tym usługi konta użytkownika w serwisie (użytkownik zarejestrowany), w oparciu o postanowienia zaakceptowanego Regulaminu, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – również w celu realizacji zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez nas za pośrednictwem serwisu i konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez cały okres świadczenia tych usług, do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami zaakceptowanego Regulaminu, w szczególności do czasu wyrejestrowania Konta Użytkownika z serwisu;

2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Administratora.

Podanie danych osobowych jest częściowo warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarcie takiej umowy, a tym samym korzystanie z Usług świadczonych na jej podstawie, będzie niemożliwe.

Dokonywanie rezerwacji

W związku z dokonywaniem przez Państwa rezerwacji, dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1. jeżeli klient jest osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą – kontaktu z klientem, umożliwienia rezerwacji zgodnie z odpowiednimi „Warunkami rezerwacji” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas rezerwacji i realizacji umowy;

2. jeżeli klientem jest przedsiębiorca, a w jego imieniu działa osoba fizyczna – dane osobowe tej osoby fizycznej będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji zgodnie z odpowiednimi „Warunkami rezerwacji” przez LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. z klientem, którego ta osoba reprezentuje, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez czas rezerwacji i realizacji umowy;

3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi mieć związek z zawartą rezerwacją – (dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

4. realizacji ciążących na LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych) – przez okres przewidziany przepisami prawa (zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania i realizacji rezerwacji i umowy lub świadczenia usług, a w przypadku realizacji przez LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. obowiązków prawnych związanych z rozliczeniami – jest obowiązkiem ustawowym.

Kontakt

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. lub nawiązania kontaktu z Panią/em, w tym przyjęcia reklamacji lub skargi, a więc dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub załatwienia zgłoszonej LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. sprawy albo zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

2. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami mogącymi powstać lub wyniknąć z nawiązanego kontaktu i obsługi zgłoszonej sprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane aż do czasu przedawnienia tych roszczeń, przewidzianego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Marketing

LBOOKING Smart Concept Hotels może również przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe w celu:

1. realizacji prawnie uzasadnionych interesów LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu własnych produktów i usług, a więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności w celu przesyłania informacji handlowych na adres email oraz numer telefonu potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych - – (dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu LBOOKING Smart Concept Hotels Sp. z o.o. w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. Brak podania tych danych uniemożliwia otrzymywanie od nas materiałów marketingowo-informacyjnych.

Facebook

Fanpage lestbook.online jest dostępny w ramach serwisu Facebook  https://www.facebook.com/www.letsbook.online Zasady wykorzystywania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu, znajdą Państwo na stronie: https:/facebook.com

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa: • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

  1. Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,
  2. wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe,
  3. zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  4.  Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

 wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu;

• prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy;

• prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuacją.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.

By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt (zob. „Kim jesteśmy?”). Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z nami na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT oraz inne podmioty uczestniczące w procesie realizacji zamówienia).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli Administrator będzie musiał przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, wówczas Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.

Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę lub tego będą żądać, możemy udostępniać. Państwa dane osobowe również innym podmiotom, wskazanym w wyrażonej przez Państwa zgodzie.

Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.